Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę pojemników z tworzywa sztucznego na odpady w 2019 roku

Zamawiający:
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Tytuł przetargu:
Dostawa pojmeników z tworzywa sztucznego na odpady w 2019 r.

CPV:
34.92.84.80-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
5.1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje powyższego wymagania.
5.1.2.2 zdolności technicznej lub zawodowej tzn. minimalnym poziomem wymaganych
standardów jest dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia.
Warunek ten zostaje spełniony, wtedy gdy: Wykonawca wykonał lub wykonuje w tym okresie dla zadania 1- 6, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej charakterem dostawie przedmiotu zamówienia określonego dla każdego z wybranego do realizacji zadania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich wartości, daty wykonania (należy podać od miesiąca i roku do miesiąca i roku) miejsca wykonania oraz adres Zamawiającego z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
5.1.2.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie precyzuje powyższego wymagania.
5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3. Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
5.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP.
5.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej w pkt. 5.1.2.1 warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków pkt. 5.1.2.2 warunki te muszą spełniać Wykonawcy łącznie.


Termin realizacji:
od daty podpisania umowy w terminie nie później niż 30 dni.

Osoba odpowiedzialna:
Jacek Baran

Miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP-u i "miniPortalu" nie później niż do dnia 30 lipca 2019 r. do godziny 10:00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.


Oferty można składać do:
2019-07-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-07-30 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba ZGiUK Sp. z o.o. ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań

Kryteria wyboru:
18.1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 18.1.1 oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 18.1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 18.1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 18.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 18.3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 18.4. Wybór oferty dla każdego z zadań z osobna zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej
Nazwa kryterium Waga
CENA 80
CZAS DOWOZU 20


Cena – w zakresie kryterium oferta może uzyskać max. 80 pkt. przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą poniżej.
Czas dowozu - w zakresie kryterium oferta może uzyskać max. 20 pkt. przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą poniżej
Maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas dowozu przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania umowy. Zaoferowanie czasu dłuższego niż wskazany przez Zamawiającego oznaczać będzie, że Wykonawca nie spełnia wymagań Zamawiającego i jego oferta zostanie odrzucona.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.Nazwa kryterium Wzór

CENA Cn
( C minimalna/C badana n ) x 100 x 80%
CZAS DOWOZU Cn
(Najkrótszy czas dowozu/ czas badanej oferty) x 100 x 20%


18.5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty „W”. Wn= Cn+ Cn
18.6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów łącznie za kryterium cena i doświadczenie. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu, zgodnie z pkt 5, 6 i 7 SIWZ.
18.7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 18.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.


Wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące
EKOAWAL Kazimierz Ferenc, ul. Kasztanowa 2, 84-123 Rekowo Górne  
CONTENUR POLSKA Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 19, 39-300 Mielec  
SSI SCHAFER Sp. z o.o., ul. Opalińskiego 10, 01-645 Warszawa  
"4M" M. Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda, Sp. Jawna ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie   Wygrany

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o treści złożonych ofert z poprawioną oczywistą omyłką (506.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o treści złożonych ofert (508.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (525.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis przedmiotu zamówienia (311.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz Ofertowy (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie pojemniki (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_03145947-1751-4069-afed-7ae0449bdae4 (0.7kB) Zapisz dokument  
Parametry elektroniczne zamówienia (263.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie nr 1 (156.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:ZGiUK Sp. z o.o. Lubań
Źródło informacji:Jacek Baran
Data utworzenia:2019-07-11 13:36:03
Wprowadził do systemu:Atur Sawicz
Data wprowadzenia:2019-07-11 13:36:08
Opublikował:Atur Sawicz
Data publikacji:2019-07-11 14:20:07
Ostatnia zmiana:2019-08-13 14:43:48
Ilość wyświetleń:558

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij