Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zaproszenie do złożenia ofert na Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zamawiający:
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu

Tytuł przetargu:
Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług
Komunalnych Sp. z o.o.


CPV:
66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
5.1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 381, ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupach 1,3,10,18 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).
5.1.2.2 zdolności technicznej lub zawodowej tzn. minimalnym poziomem wymaganych standardów jest dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia.
Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową
jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem
pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3. Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
5.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP.
5.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej w pkt. 5.1.2.1 warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków pkt. 5.1.2.2 warunki te muszą spełniać Wykonawcy łącznie.


Termin realizacji:
z dniem podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jacek Baran

Miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP-u i „miniPortalu”

Oferty można składać do:
2019-10-30 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2019-10-30 godz: 14:15

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań , sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
19.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
C - Cena (składka ubezpieczeniowa) - 100%
19.2. Punktacja ofert– sposób wyliczenia liczby przyznanych punktów.
19.2.1. Cena (składka ubezpieczeniowa)
Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu i obliczane wg poniższego wzoru:
Nazwa kryterium Waga
CENA 100
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Nazwa kryterium Wzór
CENA Pc ( Cn/Co) x 100

Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn- najniższa zaoferowana cena
Co- cena rozpatrywanej oferty
19.2.2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, czyli ofertę przewidującą najniższą cenę za realizację zamówienia.


Wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 24   Wygrany

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (333.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o treści złożonych ofert (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja (104.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (673.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Komunikacja Modyfikacja z dnia 24.10.2019 r (764.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (393.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 Modyfikacja z dnia 24.10.2019 r (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (231.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (48.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (414.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Parametry elektroniczne zamówienia (226.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_bfad850f-f775-4641-9359-9a08a4af1d6f (0.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:ZGiUK Sp. z o.o. Lubań
Źródło informacji:Jacek Baran
Data utworzenia:2019-10-17 09:18:48
Wprowadził do systemu:Artur Sawicz
Data wprowadzenia:2019-10-17 10:36:08
Opublikował:Atur Sawicz
Data publikacji:2019-10-17 11:37:55
Ostatnia zmiana:2019-11-06 08:31:56
Ilość wyświetleń:275

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij