Zamknij okno Drukuj dokument

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową bramową przystosowanego do współpracy z osprzętem do zimowego utrzymania dróg

Zamawiający:
ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu

Tytuł przetargu:
Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową bramową przystosowanego do współpracy z osprzętem do zimowego utrzymania dróg

CPV:
34142000-4, 34143000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
5.2.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek dotyczący Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę potwierdzających możliwość prowadzenia przedmiotowej działalności – na podstawie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.2.2 Zdolność techniczna lub zawodowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy - w tym okresie zrealizował minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (skalą, wielkością i możliwościami technicznymi). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.2.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Spełnienie tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia


Termin realizacji:
najpóźniej do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jacek Baran

Miejsce składania ofert:
pośrednictwem ePUAP-u i „miniPortalu” nie później niż do dnia 19.08.2019 r. do godziny 10:00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Oferty można składać do:
2019-08-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-08-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu ul. Bankowa 8 , 59-800 Lubań

Kryteria wyboru:
Podane w SIWZ, który stanowi załącznik do ogłoszenia

Wadium:
10 000 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące
HEWEA SP. z o.o.   Wygrany

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (222.5kB)    
Informacja o treści złożonych ofert (100.7kB)    
Odpowiedzi na pytania 14082019 (377kB)    
SIWZ (799kB)    
Załączniki do SIWZ (44.6kB)    
Projekt umowy (302.4kB)    
Parametry elektroniczne zamówienia (232kB)    
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9013e0b1-dcf7-4b3c-abe4-10056a9cbce6 (0.7kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:ZGiUK Sp. z o.o. Lubań
Źródło informacji:Jacek Baran
Data utworzenia:2019-08-06 12:35:42
Wprowadził do systemu:Atur Sawicz
Data wprowadzenia:2019-08-06 12:36:01
Opublikował:Atur Sawicz
Data publikacji:2019-08-06 13:00:44
Ostatnia zmiana:2019-08-29 07:02:41
Ilość wyświetleń:432