Zamknij okno Drukuj dokument

Organy Spółki

Burmistrz Miasta – Arkadiusz Słowiński

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

 1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za każdy rok obrachunkowy.

 2. Podziału zysku lub pokrycia strat.

 3. Powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej.

 4. Udzielenia absolutorium (pokwitowania) Zarządowi z wykonania obowiązków za każdy rok obrachunkowy.

 5. Nabycia i zbycia nieruchomości względnie wyodrębnionej organizacyjnie części przedsiębiorstwa Spółki.

 6. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania.

 7. Podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.

 8. Zbycia lub umorzenia udziałów.

 9. Zmiany umowy Spółki.

 10. Ustalenia dopłat do kapitału zakładowego.

 11. Zwrotu dopłat.

 12. Zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej .

 13. Postanowienia roszczeniowego o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

 14. Udzielenia członkom zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika jawnego lub członka władz.

 15. Przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

 16. Połączenia spółek.

 17. Postanowienia o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art. 233 § 1 KSH.

 18. Otwarcia likwidacji Spółki.

 19. Rozwiązania Spółki.

 20. Ustalenia zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

 21. Ustalenia wynagrodzenia Zarządu Spółki oraz przyznania, po zakończeniu roku obrotowego, jednorazowej nagrody rocznej.

 22. Akceptacji cennika za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 23. Wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek, których wartość jednorazowo przekracza 10% aktualnej wartości kapitału zakładowego.

 24. Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki.

 25. Zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Spółki.

Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać również inne sprawy, nie wymienione w ust. 1 oraz podejmować stosowne uchwały na żądanie wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Każdemu wspólnikowi na Zgromadzeniu Wspólników przysługuje ilość głosów równa ilości objętych przez niego udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Marzena Sozańska

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej –  Dżoga Stanisław

Sekretarz Rady Nadzorczej – Anna Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej – Mirosława Markiewicz

Członek Rady Nadzorczej – Jadwiga Hołodniak

 • Rada Nadzorcza składa się z trzech członków wybranych przez Zgromadzenie Wspólników i dwóch członków wybranych przez pracowników zakładu w trybie przyjętego regulaminu.

 • Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

 • Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.

 • Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin.

 • Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do jej zadań należy:

 1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

 2. Ocena wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty

 3. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.

 4. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

 5. Występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków.

 6. Nadzór nad realizacją Uchwał Zgromadzenia Wspólników w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości.

 7. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki.

 8. Wnioskowanie o przyznanie wynagrodzenia i rocznej nagrody Zarządowi Spółki.

Prawo nadzoru wykonywane jest w składzie co najmniej dwuosobowym.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki na podstawie przepisów KSH, Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników oraz Umowy Spółki.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu jednoosobowego – Michał Turkiewicz

 • Zarząd jest organem wykonawczym Spółki

 • Zarząd Spółki jest jednoosobowy – Prezes Zarządu

 • Zarząd może być odwołany w każdej chwili, w trybie właściwym do jego powołania

 • Zarząd Spółki powołuje się na okres czterech (4) lat

 • Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem

 • Zarząd zarządza majątkiem Spółki i jej sprawami ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa i postanowień zawartych w niniejszym akcie

 • Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Prokurentów łącznie

 • Zarząd ustanawia i odwołuje prokurentów

 • Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub Umowa Spółki nie zastrzega dla innej władzy Spółki.

W szczególności do zadań Zarządu należy:

 1. Bieżące kierowanie sprawami Spółki dotyczącymi wykonywania zadań określonych niniejszą Umową Spółki.

 2. Wykonywanie Uchwał Zgromadzenia Wspólników

 3. Zarządzanie majątkiem Spółki oraz reprezentowanie Spółki w tym składanie oświadczenia woli.

 4. Ustalanie cen i opłat za usługi i roboty.

 5. Reprezentowanie pracodawcy w stosunku do pracowników Spółki.

 6. Nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń oraz nad wykorzystywaniem majątku Spółki.

 7. Wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, umową Spółki i Regulaminami Spółki.

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kozaczuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kozaczuk
Data wprowadzenia:2006-12-04 08:39:25
Opublikował:Aneta Kozaczuk
Data publikacji:2006-12-04 08:39:53
Ostatnia zmiana:2019-04-02 12:00:15
Ilość wyświetleń:11074